De burger kan meer dan de professional (be)denkt


Het vooruitzicht van maatschappelijke organisaties verandert, en hun bedrijfsvoering is aan hervorming toe. Veel organisaties zijn zich te weinig bewust van veranderde klantbehoeften en van hun concurrentie. Herkenbaar?

360° rond helpt organisaties zich een rol te verwerven in de nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit van de samenhang staat daarbij centraal. Door achtergrond en ervaring spreekt 360° rond de taal van de organisaties. Niet de focus op de uitzondering, maar aanhaken bij het gewone maatschappelijke verkeer. Meedoen betekent het ophalen van talenten, in en buiten de organisatie, en het verbinden van passie en creativiteit.


De mix van talenten bepaalt de chemie...


360° rond bekijkt alle invalshoeken van alle kanten. De kernvragen zijn ‘voor wie’ en ‘waarom’. Die vragen koppelen we aan de strategie van uw organisatie. In samenspraak. 360° rond neemt niet over, maar loopt mee. Uw organisatie kan het voortaan zelf. En we verstaan de kunst van het implementeren. Onze adviezen leveren financiële én maatschappelijke meerwaarde.

360° rond heeft ruime ervaring met het adviseren van maatschappelijke organisaties, het implementeren van oplossingen voor multifunctionele accommodaties en woonzorgservicezones en het ontwikkelen van innovatieve concepten zoals BaLaDe, Dorpspunt en Rhythm For All.

Het gezicht van 360° rond is Glenn van der Vleuten. Glenn is analytisch, creatief en solide. Zijn energie en humor stimuleren het proces van verandering.

360°rond werkt met name voor overheden en (maatschappelijke) organisaties en richt zich op proces- & projectmanagement, interim-management, beleidsadvisering, training & coaching. Centraal staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie, participatie en sociale innovatie. Hieronder een greep uit recente opdrachten.


Sociale innovatie en co-creatie


Ruimte voor Ideeën

Ruimte voor Ideeën is een concept bedoeld om langs de weg van participatie en co-creatie te komen tot nieuwe bestemmingen, en een ander gebruik, van bestaand vastgoed. Ruimte voor Ideeën is met succes toegepast bij Rabobank De Langstraat. Ze heeft haar panden in Loon op Zand en Waspik teruggegeven aan de lokale gemeenschap in de vorm van ‘coöperatief dividend’. Op 30 mei 2015 opende ’t Binnenhof (website) in Waspik haar deuren. En op 6 september 2015 ging coöperatie De Bank (website) in Loon op Zand officieel open. Samen met Toine Nagel van Coöperatie WOW! (website) heb ik deze burgerinitiatieven begeleid bij de realisatie van hun businessconcepten en in hun ondernemerschap.


Idee-café

Idee Café, een spin-off van Ruimte voor Ideeën, is bedoeld om ‘de geest’ en daarmee de ideeën van particulieren en bedrijven los te maken. Het eerste doel is om langs deze weg verborgen wensen en behoeften aan de dag te leggen. Het échte doel is; goed bedoeld (maar vaak niet passend) aanbod en verborgen vraag (in de vorm van wensen) met elkaar te matchen. Het hogere doel is; een prettiger, dynamischer, meer betrokken en zelfredzame samenleving. Idee Café is een pop-up-store, een tijdelijke winkel die in principe overal kan ‘oppoppen’ (bijvoorbeeld in leegstaande winkel-, kantoor- en fabriekspanden).
Idee Café is bij uitstek geschikt voor organisaties die nog 'op zoek zijn' naar wat participatie te bieden heeft, en waarvoor budget en/of tijd beperkt is. Begin 2017 vond een Idee Café plaats in Loon op Zand (zie Maatschappelijk vastgoed).


Dromenlab

Sinds 2016 ben ik deelnemer in Dromenlab® (website), een initiatief van De Plekkenmakers (zie netwerken). Dromenlab® is een verfrissende en laagdrempelige participatiemethode om samen met bewoners en ondernemers ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het faciliteert creatieve participatiesessies op locatie en ontzorgt de opdrachtgever bij de organisatie en com¬municatie. Na afloop borgt Dromenlab® de dromen en begeleidt het desgewenst de realisatie ervan.


We hebben de Dromenlab®-aanpak in 2016 met succes toegepast bij de opzet en inrichting van Den Bosch Bevalt! (website), een samenwerkingsverband tussen kraamzorg en verloskundigen in de regio 's-Hertogenbosch. En bij het bepalen van de toekomst van cultureel centrum De Wetering in Loon op Zand. We hielpen het bestuur van Stichting Camphill Nederland (website) bij hoe zij zich vanuit gezamenlijke waarden kunnen verbinden met de samenleving. In 2017 helpen we de gemeente Dongen bij de gebiedsontwikkeling van de groene zone in om natuurgebied 't Blik.


Dromenlab® is een initiatief van De Plekkenmakers (website).


Participatie en zelfbeheer


Beheer je buurthuis

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners begeleidde vijf initiatieven van wijkaccomodaties op weg naar zelfbeheer (website). Deze vijf koplopers staan ieder voor een andere uitdaging in hun eigen wijk, een uitdaging waarin Beheer je Buurthuis hen ondersteunt maar waaraan het project vooral ook zichtbaarheid geeft. Professionals, ervaringsdeskundigen en experts staan klaar om hun steentje bij te dragen aan een duurzame wijkaccommodatie. Dat wil zeggen: een structureel goed georganiseerd buurthuis met een sterke buurtverbinding en een gezonde financiële huishouding. Ik was tot 1 april 2017 als één van de experts verbonden aan Beheer je buurthuis.


Atelier Winterdijk 30b

Stichting Atelier Winterdijk30b (website) organiseert in Waalwijk diverse al dan niet periodieke culturele activiteiten en biedt een cultureel platform waar contacten kunnen worden gelegd. De stichting organiseert naast de activiteiten op haar podium ook grotere activiteiten zowel binnen als buiten de deur. De stichting staat na 3 seizoenen op een kruispunt. Enerzijds groeit het aantal activiteiten jaarlijks, en wordt een appél gedaan om complexer en grootschaliger projecten op te pakken. Anderzijds trekken niet alle activiteiten voldoende bezoekers of genereren ze voldoende inkomsten om uit de kosten te komen. Het moment is aangebroken om een duidelijke stip op de horizon te zetten, en keuzes te maken. 360˚rond heeft 2 workshops met alle partners en vrijwilligers begeleid.


Maatschappelijk vastgoed


’t Gasthoês, Horst

De zoektocht naar een nieuw concept voor ’t Gasthoês heeft veel organisaties en verenigingen in Horst beweging gebracht. De gemeente Horst aan de Maas wil graag de gebruikers van nu en straks mee laten denken over de activiteiten in een nieuw cultureel centrum. Deze partijen, verenigd in een zogenoemde Kopgroep, zijn nu volop aan de slag om plannen te ontwikkelen. De Kopgroep vindt dat alle cultuuruitingen zijn versnipperd. Dit willen ze graag samenbrengen op één centraal punt waarbij alle partijen worden betrokken, zodat er nieuwe dingen ontstaan. Richard Koekoek van MiddenIn (website) is door de gemeente ingeschakeld om Kopgroep en gemeente te ondersteunen bij de conceptontwikkeling. Richard heeft 360˚rond gevraagd om te helpen bij de organisatie en begeleiding van creatieve workshops. Deze hebben geleid tot adviezen met betrekking tot de teokomstige exploitatie, organisatie en samenwerking. Inmiddels heeft de provincie de subsidie-aanvraag, waarvan het ontwikkelen van een +-functie voor ’t Gasthoes (cultuurinnovatie) onderdeel is, toegekend. Hierdoor is sprake van een sluitende begroting en kan de verbouwing daadwerkelijk starten. Onze opdracht is daarmee afgerond.


De Wetering

De gemeente Loon op Zand is eigenaar van De Wetering, een cultuur- en sportaccommodatie in het dorp Loon op Zand. Na faillissement van de exploitant heeft de gemeente vanuit de Loonse gemeenschap een tijdelijke adviesgroep samengesteld. Deze stelt zich ten doel om te onderzoeken óf, hoe en op welke wijze de huidige accommodatie succesvol(ler) te exploiteren is. De Wetering Plan Groep (WPG) wil tot een plan komen dat leidt tot een bruisende voorziening voor (en door) de Loonse bevolking. In het proces naar totstandkoming van dit plan wil zij nadrukkelijk de huidige gebruikers en inwoners van Loon op Zand betrekken. Omdat WPG bestaat uit voornamelijk vrijwilligers die dit ‘naast hun reguliere werkzaamheden doen’, is 360˚rond gevraagd dit proces te begeleiden. In 2016 heb ik in samenwerking met Michel Kolenbrander, Reggy Hulsken, Alex Neves en Toine Nagel een Dromenlab® georganiseerd. Aan dat proces hebben we vervolg gegeven met een Idee Café, waarbij de dromen zijn uitgewerkt tot plannen.


Castellum, Alphen aan den Rijn

Beheer, exploitatie en onderhoud van het gebouw ‘Castellum’ zijn al jaren een punt van zorg voor zowel theater Castellum als gemeente Alphen aan den Rijn. Het is tijd voor een nieuw perspectief. De gemeente heeft de ambitie om het gebouw te transformeren tot een ‘Huis van de Stad’; een plek waar naast de huidige theater- en bioscoopfuncties, aanverwante of aanvullende activiteiten onder één dak samen komen. Waar waardevolle ontmoeting wordt gefaciliteerd met een merkbaar positief effect op exploitatie en programmering. Een laagdrempelig ‘huis’ voor en door zowel amateurs als professionals, met een maatschappelijk en/of commercieel profiel. Gemeente en theater hebben 360˚rond gevraagd een ‘Stadsgesprek’ te organiseren waarin met stakeholders (partners en gebruikers) en betrokken burgers ideeën zijn opgehaald die bijdragen aan het welslagen van dit concept. De resultaten van het ‘Stadsgesprek’ vormen input voor een visie op de toekomst van Theater Castellum, die aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Ik heb deze opdracht samen met Michel Kolenbrander, Reggy Hulsen en Alex Neves van Dromenlab® uitgevoerd.


Welzijnskwartier en Maregroep

Welzijnskwartier Katwijk (WZK) en de MareGroep werken samen bij het ontwikkelen van vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding in combinatie met vormen van sociaal beheer van maatschappelijk vastgoed in wijken en buurten van de gemeente Katwijk. WZK en de MareGroep stellen vast dat het nodig is om op korte termijn strategisch, inhoudelijk en bedrijfskundig een stevige fundering te leggen onder hun initiatief. Tom de Haas Consultancy BV werd ingeschakeld om externe ondersteuning en om snel en met hoge kwaliteit genoemde fundering te kunnen realiseren. Tom heeft op zijn beurt 360˚rond ingehuurd om deeltaken in te vullen, en te ondersteunen bij de uitvoering van de opdracht. We hebben deze opdracht medio juni 2016 succesvol afgerond.


Netwerken


Pioniers in Maatschappelijk Vraagstukken

Ik ben mede-initiatiefnemer van Pioniers in Maatschappelijk Vraagstukken. PMV helpt opdrachtgevers het verschil te maken in de aandacht, aanpak en oplossingen van vraagstukken op het terrein van wonen en leven in stad of dorp. Zo hielp PMV woningcorporatie GroenWest om langs de weg van burgerparticipatie een leegstaande 'plint' in Vinkeveen te herbestemmen (website). Hebben we het gezamenlijke traject van gemeente en maatschappelijke partners rondom het invullen van de voorzieningenstructuur in Tolsteeg/Bokkenbuurt voor de verschillende doelgroepen begeleid. En helpen we Detentiecentrum Zeist bij het vinden van partners ‘in de markt’ bij de conceptontwikkeling en herbestemming van hun terrein. PMV werkt sinds enkele maanden intensief samen met Richard Koekoek (MiddenIn).


Sinds 2016 ben ik voorzitter bij Over Geld Gesproken (website), een kennisplatform van en voor dienstverleners uit de financiële en psychosociale sector. Over Geld Gesproken wil een beweging op gang brengen die de relatie tussen geld en gevoel terugbrengt in de maatschappij. Dit doen we met doelgroepgerichte voorlichting en educatie in de vorm van advies, opleiding, training en (bij)scholing. Het verhaal dat wij maatschappijbreed willen overbrengen, begint in het werkveld met aansluiting bij de beroepsbeoefenaars van vandaag en morgen. Daarvandaan willen we de jeugd bereiken in het basis- en voortgezet onderwijs. Het is onze ambitie dat het thema geld en gevoel op termijn -net als de regel van ’t kofschip- vast wordt opgenomen in het lesprogramma (financieel kofschip).


Sinds 2017 ben ik van De Plekkenmakers (website), een coöperatie van diverse disciplines. Zij helpt mensen en organisaties, die complexe ruimtelijke ideeën willen realiseren en iets nieuws willen maken. Originaliteit, creativiteit en intuïtie spelen een grote rol bij het initiëren van verandering. De Plekkenmakers maakt mensen bewust, creëert meer waarde dan gevraagd en denkt en schetst samen met belanghebbenden. De Plekkenmakers onderscheidt zich door, vanuit IDee, samen te creëren en ontwikkelen. De Plekkenmakers Geeft IDee en IDentiteit de Ruimte.


Training en coaching


Welzijnskwartier Katwijk (WZK)

Op 20 mei 2016 heb ik in opdracht van Tom de Haas Consultancy BV een ‘benen op tafel’ sessie begeleid. Dit betreft een interactieve sessie met bestuur, directie en teamleiders, en heeft als doel om een impressie te krijgen van de relevante trends en ontwikkelingen die het welzijnswerk de komende periode gaan raken, en wat dit zou kunnen betekenen voor de positionering van Welzijnskwartier op het lokale en regionale maatschappelijk speelveld. In juni 2017 heb ik samen met Rolf Resink (het is mooi werk) een vervolg geven aan deze sessie.